YOKOHAMA SK

Súkromia

Úradník pre ochranu údajov: Bechtle GmbH
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

§ 1 Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

(1) V nasledujúcom texte vás informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na vás osobne, napr. meno, adresa, e-mailové adresy, správanie používateľa.

(2) Zodpovednou osobou podľa článku 4 ods. 7 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) je spoločnosť.

YOKOHAMA Europe GmbH
Monschauer Str. 12
40549 Düsseldorf
E-mail: info@yokohama.de

Môžete kontaktovať nášho úradníka pre ochranu údajov spoločnosti Bechtle GmbH na adrese Datenschutz@yokohama.de alebo na našej poštovej adrese s dodatkom „Úradník pre ochranu údajov“.

(3) V prípade kontaktovania e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, uložíme údaje, ktoré nám poskytnete (vašu e-mailovú adresu, prípadne vaše meno a vaše telefónne číslo) za účelom odpovede na vaše otázky. Údaje, ktoré vzniknú v tejto súvislosti, vymažeme potom, čo už nie je potrebné ich uloženie, alebo obmedzíme spracovanie, ak existujú zákonné povinnosti na archivovanie.

(4) Ak pre jednotlivé funkcie našej ponuky využívame služby poverených poskytovateľov služieb, alebo by sme chceli používať vaše údaje na reklamné účely, budeme vás o každom postupe podrobne informovať v nasledujúcich častiach. Pritom uvádzame aj stanovené kritériá doby uchovávania.

§ 2 Vaše práva

(1) Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte voči nám nasledujúce práva:

 • právo na informácie,
 • právo na opravu alebo vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracovania,
 • právo na nesúhlas so spracovaním,
 • právo na prenosnosť údajov.

(2) Navyše máte právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu údajov o spracovaní vašich osobných údajov z našej strany.

§ 3 Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

(1) Pri použití webovej stránky len na informačné účely, čiže ak sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytnete informácie, zhromažďujeme len tie osobné údaje, ktoré sprostredkuje váš prehliadač na náš server. Ak si chcete prezrieť našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky potrebné na to, aby sme vám zobrazili našu webovú stránku a zaručili stabilitu a bezpečnosť (právny základ tvorí čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR):

 • IP adresu,
 • dátum a čas požiadavky,
 • rozdiel časového pásma voči greenwichskému strednému času (GMT),
 • obsah požiadavky (konkrétnu stránku),
 • stav prístupu/stavový kód HTTP,
 • množstvo práve teraz prenesených údajov,
 • webovú stránku, z ktorej prichádza požiadavka,
 • prehliadač,
 • operačný systém a jeho plocha,
 • jazyk a verziu softvéru prehliadača.

Ak vás odkazy na našich stránkach presmerujú na ďalšie stránky, informujte sa priamo na preposielaných webových stránkach o platnom zaobchádzaní s vašimi údajmi. Prevádzkovateľ webovej stránky je zodpovedný za obsahy a spracovanie zhromaždených údajov. Vaše osobné údaje (napr. oslovenie, meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové údaje, číslo kreditnej karty) budeme spracovávať len my v súlade s ustanoveniami EÚ GDPR.

(2) Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky ukladajú aj súbory cookie vo vašom počítači. V prípade súborov cookie ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom pevnom disku a radia k prehliadaču, ktorý používate, a cez ktoré prichádzajú určité informácie na miesto, ktoré nastavuje súbor cookie (tu z našej strany). Súbory cookie nemôžu realizovať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača. Slúžia na vytvorenie prístupnejšej a efektívnejšej ponuky na internete pre používateľa.

(3) Používanie súborov cookie:
a) táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a spôsob činnosti sú vysvetlené nižšie:

 • prechodné súbory cookie (k tomu b),
 • trvalé súbory cookie (k tomu c).

b) Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač.
K nim sa počítajú obzvlášť súbory cookie relácie. Tieto ukladajú tzv. ID relácie, pomocou ktorého sa k spoločnej relácii môžu priradiť rôzne požiadavky vášho prehliadača. Vďaka tomu sa rozpozná váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.
c) Trvalé súbory cookie sa vymažú automaticky po určenom období, ktoré sa môže líšiť v závislosti od súborov cookie. Kedykoľvek môžete vymazať súbory cookie v nastaveniach zabezpečenia vášho prehliadača.
d) Nastavenia prehliadača môžete konfigurovať podľa svojho želania a napr. odmietnuť prijatie súborov cookie tretích strán alebo všetkých súborov cookie. Poukazujeme na to, že možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
e) Používame súbory cookie, aby sme vás mohli identifikovať pri ďalších návštevách, ak u nás disponujete účtom. V opačnom prípade by ste sa museli opätovne prihlásiť pri každej návšteve.

§ 4 Ďalšie funkcie a ponuky našej webovej stránky

(1) Popri čisto informačnom využití našej webovej stránky ponúkame rôzne služby, ktoré môžete použiť v prípade záujmu. Kvôli tomu musíte spravidla uviesť ďalšie osobné údaje, ktoré používame na poskytnutie platnej služby a pre ktoré platia vyššie uvedené princípy spracovania údajov.

(2) Na spracovanie vašich údajov využívame čiastočne externých poskytovateľov služieb. Starostlivo sme ich vybrali a poverili, sú viazaní našimi pokynmi a pravidelne kontrolovaní.

(3) Okrem toho môžeme vaše osobné údaje postúpiť tretím stranám, ak spolu s partnermi ponúkame účasť na akciách, súťažiach, uzatvoreniach zmlúv alebo podobných službách. Bližšie informácie o tom získate pri zadaní svojich osobných údajov alebo nižšie v popise ponuky.

(4) Ak majú naši poskytovatelia služieb alebo partneri sídlo v štáte mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), budeme vás informovať o dôsledkoch tejto skutočnosti v popise ponuky.

§ 5 Nesúhlas alebo odvolanie proti spracovaniu vašich údajov

(1) Ak ste sprostredkovali súhlas so spracovaním svojich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie ovplyvňuje prípustnosť spracovania vašich osobných údajov potom, ako ste nám ho vyjadrili.

(2) Ak pri spracovávaní vašich osobných údajov vychádzame z uváženia záujmov, môžete vzniesť nesúhlas proti spracovaniu. To je prípad, keď spracovanie nie je potrebné obzvlášť na plnenie zmluvy s vami, ktorú predstavíme v nasledujúcom popise funkcií.
Pri výkone takého nesúhlasu vás žiadame, aby ste objasnili dôvody, prečo by sme nemali spracovávať vaše osobné údaje takým spôsobom, ako sme to vykonávali.
V prípade vášho odôvodneného nesúhlasu preskúmame stav vecí a nastavíme alebo upravíme spracovanie údajov alebo vám ukážeme naše potrebné dôvody na ochranu, na základe ktorých budeme pokračovať v spracovaní.

(3) Samozrejme kedykoľvek môžete namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na reklamné účely a na účely analýzy údajov. Môžete nás informovať o svojom nesúhlase s reklamou prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: info@yokohama.de.

§ 6 Uchovanie a vymazanie vašich údajov

Ak vaše údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely, budú vymazané (oddiel 75 Nemeckého federálneho zákona o ochrane údajov BDSG (nový) – Oprava a vymazanie osobných údajov, ako aj obmedzenie spracovania, odsek 2). Vymazanie vášho účtu používateľa je možné kedykoľvek na vašu žiadosť a môžete ho uskutočniť zaslaním správy na popísanú možnosť kontaktov alebo prostredníctvom funkcie prítomnej v účte používateľa. Po vymazaní vášho účtu používateľa sa vám patriace údaje zablokujú na ďalšie použitie a vymažú po uplynutí zákonom stanovených lehôt na archiváciu údajov, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo je ďalšie použitie údajov legálne prípustné.

Údaje, ktoré nepodliehajú žiadnej inej zákonnej dobe na uchovanie, sa vymažú najneskôr do 6 mesiacov od uloženia.

§ 7 Používanie nášho internetového obchodu

(1) Ak si chcete objednať v našom internetovom obchode, pre uzavretie zmluvy je potrebné poskytnúť vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vybavenie vašej objednávky. Povinné informácie potrebné pre spracovanie zmlúv sú označené osobitne, ďalšie údaje sú dobrovoľné. Vami zadané údaje spracovávame na vybavenie vašej objednávky. Za týmto účelom môžeme odovzdať vaše platobné údaje našej domácej banke. Právny základ tvorí čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR.

Okrem toho môžeme Vami zadané údaje spracovať, aby sme vás informovali o ďalších zaujímavých výrobkoch z nášho portfólia alebo vám posielali e-maily s technickými informáciami.

(2) V dôsledku obchodných a daňových právnych požiadaviek sme povinní uchovávať vašu adresu, platobné údaje a údaje o objednávke v dĺžke desiatich rokov. V každom prípade po dvoch rokoch obmedzíme spracovanie, t. j. vaše údaje sa použijú len na plnenie zákonných povinností.

(3) S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu tretích strán k vašim osobným údajom, najmä finančným údajom, sa postup objednávky šifruje technológiou TLS.

§ 8 Kontaktné formuláre

Na našich internetových stránkach nám môžete posielať správy pomocou kontaktných formulárov.
Osobné údaje zadané vo formulári spracovávame za účelom spracovania požiadavky o kontakt a kontaktovania dopytujúceho sa účastníka.

Po spracovaní požiadavky o kontakt vymažeme údaje po šiestich týždňoch, pokiaľ nedokážeme potrebné legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad právami a záujmami dotknutej osoby, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

§ 9 Používanie služby Google Analytics

(1) Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok z vašej strany.
Informácie získané súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na Google server v USA a tam sa uchovávajú.
V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke spoločnosť Google vopred skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša celá IP adresa na Google server v USA a tam sa skracuje. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie na hodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky vo vzťahu k používaniu webových stránok a internetu.

(2) IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

(3) Odpovedajúcim nastavením softvéru svojho softvéru môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie; upozorňujeme však na to, že v danom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Spoločnosti Google môžete zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a vo vzťahu k vášmu používaniu webových stránok (vrát. vašej adresy IP) a v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google tým, že stiahnete a nainštalujete doplnok prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“.
Týmto spôsobom sa IP adresy ďalej spracovávajú skrátené s cieľom vylúčiť odvolanie sa na osobu. Pokiaľ sa zhromaždené údaje prepoja vo vzťahu s osobou, okamžite sa vylúčia a osobné údaje sa okamžite vymažú.

(5) Službu Google Analytics využívame na analýzu používania našej webovej stránky a jej pravidelné zlepšovanie. Získané štatistiky môžeme použiť na zlepšenie našej ponuky a zvýšenie jej zaujímavosti pre vás ako používateľa. Vo výnimočných prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, spoločnosť Google predložila štít EÚ – USA na ochranu súkromia Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Právny základ pre používanie služby Google Analytics tvorí čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

(6) Informácie o tretej strane:
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky pre používateľa:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, prehľad ochrany údajov:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, ako aj vyhlásenie o ochrane osobných údajov:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.“

§ 10 Nástroj DoubleClick od spoločnosti Google

(1) Táto webová stránka navyše používa online marketingový nástroj DoubleClick od spoločnosti Google.
Nástroj DoubleClick využíva súbory cookie na spúšťanie reklám, ktoré sa vzťahujú na používateľov, na zlepšenie správ výkonnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby si používateľ prezeral rovnaké reklamy viackrát. Spoločnosť Google používa ID súboru cookie na zaznamenanie toho, ktoré reklamy sa spúšťajú v ktorom prehliadači, a môže zabrániť tomu, aby sa zobrazovali viackrát.
Okrem toho môže nástroj DoubleClick pomocou ID súborov cookie zaznamenať tzv. konverzie, ktoré sa vzťahujú na požiadavky na reklamy. To je napríklad ten prípad, keď používateľ vidí reklamu nástroja DoubleClick a neskôr vyvolá webovú stránku inzerenta v rovnakom prehliadači a niečo si tam kúpi. Podľa spoločnosti Google neobsahujú súbory cookie nástroja DoubleClick žiadne osobné informácie.

(2) Na základe použitých marketingových nástrojov automaticky vybuduje váš prehliadač priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Nemáme vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje prostredníctvom nasadenia tohto nástroja, z tohto dôvodu vás informujeme podľa nášho stavu vedomostí: Zapojením nástroja DoubleClick získa spoločnosť Google informácie, že ste navštívili odpovedajúcu časť nášho webového výstupu alebo klikli na reklamu od nás. Pokiaľ ste zaregistrovaní v službe Google, spoločnosť Google môže priradiť návštevu k vášmu účtu. Dokonca aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google alebo ste sa neprihlásili, vzniká možnosť, že poskytovateľ zistí a uloží vašu IP adresu.

(3) Spoluúčasť na tomto procese sledovania môžete odvrátiť rôznymi spôsobmi: a) príslušným nastavením softvéru prehliadača; obzvlášť potlačením súborov cookie tretej strany nebudete získavať žiadne reklamy od poskytovateľov tretích strán; b) deaktiváciou súborov cookie na sledovanie konverzie nastavením prehliadača takým spôsobom, aby sa blokovali súbory cookie z domény „www.googleadservices.com“, https://www.google.de/settings/ads, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete svoje súbory cookie; c) deaktiváciou záujmovo orientovaných reklám poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačnej kampane „O reklamách“, prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete svoje súbory cookie; d) trvalou deaktiváciou v prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin.
Poukazujeme na to, že v tomto prípade nebudete môcť využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto ponuky.

(4) Právny základ pre spracovávanie vašich údajov tvorí čl. 6 ods. 1 veta 1 písmeno f GDPR.
Ďalšie informácie o nástroji DoubleClick od spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/doubleclick, ako aj ochranu údajov v spoločnosti Google vo všeobecnosti na odkaze:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Alternatívne môžete navštíviť webovú stránku Network Advertising Initiative (NAI) na odkaze http://www.networkadvertising.org.
Spoločnosť Google predložila štít EÚ – USA na ochranu súkromia Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Používanie doplnkov sociálnych médií

(1) Aktuálne používame nasledujúce doplnky sociálnych médií: Twitter. Používame tzv. riešenie dvojitým kliknutím. To znamená, že pri návšteve našej stránky sa poskytovateľom doplnkov najprv zásadne neposkytujú žiadne osobné údaje.
Poskytovateľa doplnku rozpoznáte podľa označenia na políčku nad jeho začiatočným písmenom alebo logom. Poskytujeme vám možnosť priamej komunikácie s poskytovateľom doplnku prostredníctvom tlačidla. Len keď kliknete na označené políčko a tak ho aktivujete, poskytovateľ doplnku získa informáciu, že ste vyvolali odpovedajúcu webovú stránku našej online ponuky. Navyše sa sprostredkujú údaje uvedené v časti § 3 tohto vyhlásenia. V prípade sociálnej siete Twitter sa IP adresa anonymizuje podľa príslušného poskytovateľa IP v Nemecku okamžite po jej zhromaždení. Aktiváciou doplnku sa vaše osobné údaje sprostredkujú príslušnému poskytovateľovi doplnku a tam sa uložia (pri poskytovateľoch z USA v USA). Keďže poskytovateľ doplnkov uskutočňuje zhromažďovanie údajov obzvlášť prostredníctvom súborov cookie, odporúčame vám vymazať všetky súbory cookie prostredníctvom bezpečnostných nastavení vášho prehliadača predtým, ako kliknete na sivé políčko.

(2) Nemáme vplyv na získané údaje a postupy spracovania údajov, ani nie sme informovaní o celom rozsahu zhromažďovania údajov, účeloch spracovania alebo dobách na uchovanie. Nemáme ani žiadne informácie o vymazaní údajov zhromaždených prostredníctvom poskytovateľov doplnkov.

(3) Poskytovateľ doplnku uloží údaje, ktoré sa o vás zhromažďujú, ako profily používania a použije ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo potrebného usporiadania svojej webovej stránky. Také hodnotenie sa uskutočňuje obzvlášť (aj pre neprihlásených používateľov) s cieľom znázorniť reklamu orientovanú na potreby a informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vyjadriť nesúhlas s vytvorením týchto profilov používateľa, pričom na toto uplatnenie musíte kontaktovať príslušného poskytovateľa doplnkov. Prostredníctvom doplnkov vám ponúkame možnosť vzájomne reagovať so sociálnymi sieťami a inými používateľmi, takže môžeme zlepšiť našu ponuku a zvýšiť jej zaujímavosť pre vás ako používateľa. Právny základ pre používanie doplnkov tvorí čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

(4) Prenos údajov sa uskutočňuje nezávisle od toho, či máte účet u poskytovateľa doplnkov a či ste sa tam prihlásili. Ak ste prihlásení u poskytovateľa doplnkov, vaše údaje, ktoré zhromaždíme, sa priradia priamo k vášmu existujúcemu účtu u poskytovateľa doplnkov. Keď stlačíte aktivované tlačidlo a napr. prepojíte stránku, poskytovateľ doplnkov uloží aj tieto informácie do vášho účtu používateľa a verejne ich zdieľa s vašimi kontaktmi. Odporúčame vám pravidelne sa odhlásiť po použití sociálnej siete, obzvlášť však pred každou aktiváciou tlačidla, tak sa môžete vyhnúť priradeniu k vášmu profilu u poskytovateľa doplnkov.

(5) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní prostredníctvom poskytovateľa doplnkov nájdete v nasledujúcich vyhláseniach o ochrane údajov týchto poskytovateľov. Tu nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach týkajúcich sa tejto oblasti a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia.

(6) Adresy príslušných poskytovateľov doplnkov a URL s ich informáciami o ochrane údajov nájdete na: „Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy. Spoločnosť Twitter predložila štít EÚ – USA na ochranu súkromia Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

§ 12 Zapojenie videí z YouTube

(1) Do našej online ponuky sme zapojili videá z YouTube, ktoré sú uložené na stránke http://www.YouTube.com a je možné ich prehrať priamo z našej webovej stránky.

(2) Návštevou webovej stránky dostane YouTube informácie, že ste navštívili odpovedajúcu podstránku našej webovej stránky. Navyše sa sprostredkujú údaje uvedené v časti § 3 tohto vyhlásenia. To sa uskutoční nezávisle na tom, či YouTube poskytuje účet používateľa, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či neexistuje žiadny účet používateľa. Pri prihlásení k účtu Google sa vaše údaje priradia priamo k vášmu účtu. Ak si neprajete priradenie k svojmu profilu na YouTube, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. YouTube uloží vaše údaje ako profily používania a použije ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo potrebného usporiadania svojej webovej stránky. Také hodnotenie sa uskutočňuje obzvlášť (aj pre neprihlásených používateľov) s cieľom poskytovať reklamu orientovanú na potreby a informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vyjadriť nesúhlas s vytvorením týchto profilov používateľa, pričom na toto uplatnenie musíte kontaktovať YouTube.

(3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní prostredníctvom YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov. Tu nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracuje vaše osobné údaje aj v USA a predložila štít EÚ – USA na ochranu súkromia Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 13 Zapojenie služby Google Maps

(1) Na tejto webovej stránke používame službu Google Maps. Týmto spôsobom vám dokážeme zobraziť interaktívne mapy priamo na webovej stránke a umožniť vám pohodlné používanie funkcie máp.

(2) Návštevou webovej stránky dostane spoločnosť Google informácie, že ste navštívili odpovedajúcu podstránku našej webovej stránky. Navyše sa sprostredkujú údaje uvedené v časti § 3 tohto vyhlásenia. To sa uskutoční nezávisle na tom, či spoločnosť Google poskytuje účet používateľa, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či neexistuje žiadny účet používateľa.
Pri prihlásení k účtu Google sa vaše údaje priradia priamo k vášmu účtu. Ak si neprajete priradenie k svojmu profilu na Google, musíte sa odhlásiť pred aktiváciou tlačidla. Spoločnosť Google uloží vaše údaje ako profily používania a použije ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo potrebného usporiadania svojej webovej stránky. Také hodnotenie sa uskutočňuje obzvlášť (aj pre neprihlásených používateľov) s cieľom poskytovať reklamu orientovanú na potreby a informovať ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vyjadriť nesúhlas s vytvorením týchto profilov používateľa, pričom na toto uplatnenie musíte kontaktovať spoločnosť Google.

(3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracovaní prostredníctvom poskytovateľa doplnkov nájdete vo vyhláseniach o ochrane údajov poskytovateľa.
Tu nájdete aj ďalšie informácie o svojich právach týkajúcich sa tejto oblasti a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Spoločnosť Google spracuje vaše osobné údaje aj v USA a predložila štít EÚ – USA na ochranu súkromia Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 14 Používanie služby Adobe Typekit

Na zobrazovanie typov písma sa na našej webovej stránke používa služba Adobe Typekit. Službu poskytuje spoločnosť Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe Ireland) a umožňuje prístup do knižnice s typmi písma. Vyhlásenie o ochrane údajov pre službu Adobe Typekit nájdete na odkaze https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html.

§ 15 Externé odkazy

Prepájame internetové stránky iných poskytovateľov, ktorí s nami nie sú prepojení (tretie strany). Poukazujeme na to, že nemáme vplyv na to, ktoré údaje títo poskytovatelia spracovávajú, keď používateľ klikne na tieto odkazy. Keďže spracovanie údajov tretími stranami sa nachádza mimo našej kontroly, nemôžeme za to niesť žiadnu zodpovednosť. Bližšie informácie o spracovaní údajov prostredníctvom týchto poskytovateľov nájdete v informáciách o ochrane údajov týchto poskytovateľov.

§ 16 Bezpečnosť údajov

(1) Pri návšteve webovej stránky používame rozšírený proces SSL (Secure Socket Layer) v spojení s vždy najvyššou úrovňou šifrovania, ktorú podporuje váš prehliadač. Spravidla ide pritom o 256-bitové šifrovanie. Ak váš prehliadač nepodporuje 256-bitové šifrovanie, siahneme namiesto toho po 128-bitovej technológii v3. Či sa jednotlivá stránka nášho internetového výstupu prenáša v šifrovanej podobe, rozpoznáte podľa symbolu zatvoreného kľúča alebo zámku v dolnej stavovej lište vášho prehliadača. Ďalej využívame aj vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo pred neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa nepretržite zdokonaľujú v súlade s technologickým vývojom.

§ 17 Aktuálnosť a zmena tohto vyhlásenia o ochrane údajov

(1) Toto vyhlásenie o ochrane údajov je aktuálne platné a naposledy sa aktualizovalo v máji 2018. Kvôli ďalšiemu vývoju našej webovej stránky a ponúk na nej alebo kvôli zmeneným právnym alebo úradným nariadeniam bude možno potrebné zmeniť toto vyhlásenie o ochrane údajov. Aktuálne vyhlásenie o ochrane údajov môžete kedykoľvek vyvolať a vytlačiť na webovej stránke.

(Stav: máj 2018)