YOKOHAMA SK

Zásady ochrany osobných údajov

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie vám poskytnú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Pojem „osobné údaje“ zahŕňa všetky údaje, ktoré je možné použiť na vašu osobnú identifikáciu. Podrobné informácie na tému ochrany údajov nájdete v našom Vyhlásení o ochrane údajov, ktoré je súčasťou tejto kópie.

Záznam údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke (t. j. „prevádzkovateľ“)?

Údaje na tejto webovej stránke spracúva prevádzkovateľ webovej stránky, ktorého kontaktné údaje sú dostupné v časti „Informácie o zodpovednej strane (v GDPR označovanej ako „prevádzkovateľ“)“ v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Ako zaznamenávame vaše údaje?

Vaše údaje zhromažďujeme v dôsledku toho, že ich s nami zdieľate. Môžu to byť napríklad informácie, ktoré zadáte do nášho kontaktného formulára. Ostatné údaje budú zaznamenávané našimi IT systémami automaticky alebo po vašom súhlase s ich zaznamenávaním počas návštevy webovej stránky. Tieto údaje zahŕňajú predovšetkým technické informácie (napr. webový prehliadač, operačný systém alebo čas prístupu na stránku). Tieto informácie sa zaznamenávajú automaticky, keď vstúpite na túto webovú stránku.

Na aké účely používame vaše údaje?

Časť informácií sa generuje, aby bolo možné zaručiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Iné údaje sa môžu použiť na analýzu vašich používateľských vzorcov.

Aké práva v súvislosti so svojimi informáciami máte?

Máte právo kedykoľvek získať informácie o zdroji, príjemcoch a účeloch vašich archivovaných osobných údajov bez toho, aby ste za takéto informácie museli platiť poplatok. Máte tiež právo požadovať, aby boli vaše údaje opravené alebo vymazané. Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie ovplyvní akékoľvek budúce spracovanie údajov. Okrem toho máte právo požadovať, aby bolo spracovanie vašich údajov za určitých okolností obmedzené. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu.

Ak máte otázky týkajúce sa tohto alebo akýchkoľvek iných problémov súvisiacich s ochranou údajov, kedykoľvek sa na nás obráťte.

2. Hosting

Externý hosting

Túto webovú stránku prevádzkuje externý poskytovateľ služieb (hostiteľ). Osobné údaje získané na tejto webovej stránke sa ukladajú na serveroch hostiteľa. Okrem iného medzi ne môžu patriť IP adresy, požiadavky na kontakt, metadáta a komunikácia, zmluvné informácie, kontaktné informácie, mená, prístup na webovú stránku a ďalšie údaje generované prostredníctvom webovej stránky. Hostiteľ sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (čl. 6(1)(b) GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našich online služieb profesionálnym poskytovateľom (čl. 6(1)(f) GDPR). Ak bol získaný príslušný súhlas, spracovanie sa vykonáva výlučne na základe čl. 6 (1)(a) GDPR a § 25 (1) TTDSG, pokiaľ súhlas zahŕňa ukladanie súborov cookie alebo prístup k informáciám v koncovom zariadení používateľa (napr. sledovanie odtlačku zariadenia) v zmysle TTDSG. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Náš hostiteľ bude spracovávať vaše údaje iba v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie jeho povinností týkajúcich sa plnenia a na dodržiavanie našich pokynov týkajúcich sa takýchto údajov.

Používame nasledujúceho hostiteľa:

Key-Systems GmbH
Im Oberen Werk 1
66386 St. Ingbert
Nemecko

Spracovanie údajov

S vyššie uvedeným poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA). Ide o zmluvu vyžadovanú zákonom o ochrane osobných údajov, ktorá zaručuje, že poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky iba na základe našich pokynov a v súlade s GDPR.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky a jej stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Preto s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame ako s dôvernými informáciami a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto Vyhlásením o ochrane údajov.

Vždy, keď použijete túto webovú stránku, budú sa zhromažďovať rôzne osobné informácie. Osobnými údajmi sa myslia údaje, ktoré je možné použiť na vašu osobnú identifikáciu. Toto Vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, ktoré údaje zhromažďujeme, ako aj účely, na ktoré tieto údaje používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa informácie získavajú.

Upozorňujeme vás, že v zabezpečení prenosu údajov cez Internet (t.j. prostredníctvom e-mailovej komunikácie) môžu byť medzery. Nie je možné úplne ochrániť údaje pred prístupom tretích strán.

Informácie o zodpovednej strane (v GDPR označovanej ako „prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ spracovávajúci údaje na tejto webovej stránke je: Yokohama Europe GmbH Monschauerstr. 12 40549 Düsseldorf Telefón: +49 (0)211 52 94-11 E-mail: scm@yokohama.eu Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a zdrojoch na spracovanie osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries atď.).

Trvanie uloženia

Ak nie je v týchto zásadách ochrany osobných údajov uvedené konkrétnejšie obdobie uchovávania, vaše osobné údaje u nás zostanú dovtedy, kým prestane platiť účel, na ktorý boli získané. Ak uplatníte oprávnenú žiadosť o vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, vaše údaje budú vymazané, pokiaľ nebudeme mať iné zákonom prípustné dôvody na uchovávanie vašich osobných údajov (napr. obdobie uchovávania na základe daňového alebo obchodného zákona); v druhom spomenutom prípade sa výmaz uskutoční po pominutí týchto dôvodov.

Všeobecné informácie o právnom základe spracovania údajov na tejto webovej stránke

Ak ste súhlasili so spracovaním údajov, spracovávame vaše osobné údaje na základe čl. 6(1)(a) GDPR alebo čl. 9 (2)(a) GDPR, ak sa spracúvajú osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 (1) DSGVO. V prípade výslovného súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín je spracovanie údajov založené aj na čl. 49 (1)(a) GDPR. Ak ste súhlasili s ukladaním súborov cookie alebo s prístupom k informáciám vo vašom koncovom zariadení (napr. prostredníctvom sledovania odtlačku zariadenia), spracovanie údajov je navyše založené na § 25 (1) TTDSG. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Ak sú vaše údaje potrebné na splnenie zmluvy alebo na realizáciu predzmluvných opatrení, spracúvame vaše údaje na základe čl. 6(1)(b) GDPR. Okrem toho ak sú vaše údaje potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, spracúvame ich na základe čl. 6(1)(c) GDPR. Ďalej môže byť spracovanie údajov vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6(1)(f) GDPR. Informácie o príslušnom právnom základe v každom jednotlivom prípade sú uvedené v nasledujúcich odsekoch týchto zásad ochrany osobných údajov.

Určenie úradníka pre ochranu údajov

Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov pre našu spoločnosť.

Bechtle GmbH Systemhaus Solingen
Piepersberg 42
42653 Solingen

Telefón: +49 (0)211 52 94-0
E-mail: Datenschutz@yokohama.de

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Široká škála transakcií spracovania údajov je možná len na základe vášho výslovného súhlasu. Akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám už udelili, môžete tiež kedykoľvek odvolať. Tým nie je dotknutá zákonnosť akéhokoľvek získavania údajov, ku ktorému došlo pred vaším odvolaním.

Právo namietať proti získavaniu údajov v osobitných prípadoch; právo namietať proti priamej reklame (čl. 21 GDPR)

V PRÍPADE, ŽE SÚ ÚDAJE SPRACOVANÉ NA ZÁKLADE ČL. 6(1)(E) ALEBO (F) GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ JEDINEČNEJ SITUÁCIE. PLATÍ TO AJ PRE AKÉKOĽVEK PROFILOVANIE NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. NA URČENIE PRÁVNEHO ZÁKLADU, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ AKÉKOĽVEK SPRACOVANIE ÚDAJOV, SI PREČÍTAJTE TOTO VYHLÁSENIE O OCHRANE ÚDAJOV. AK PODÁTE NÁMIETKU, VAŠE PRÍSLUŠNÉ OSOBNÉ ÚDAJE UŽ NEBUDEME SPRACOVÁVAŤ, AK NEBUDEME MÔCŤ UVIESŤ PRESVEDČIVÉ DÔVODY HODNÉ OCHRANY NA SPRACOVANIE VAŠICH ÚDAJOV, KTORÉ BY PREVAŽOVALI NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK JE ÚČELOM SPRACOVANIA VZNESENIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OCHRANA PRÁVNYCH NÁROKOV (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21(1) GDPR). AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČEL PRIAMEJ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU VAŠICH DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY. PLATÍ TO AJ PRE PROFILOVANIE V ROZSAHU, V KTOROM JE SPOJENÉ S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK VZNESIETE NÁMIETKU, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA NÁSLEDNE NEPOUŽIJÚ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY (NÁMIETKA PODĽA ČL. 21(2) GDPR).

Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom majú zvyčajne svoje bydlisko alebo miesto výkonu práce, alebo v mieste, kde k údajnému porušeniu došlo. Právo na podanie sťažnosti je platné bez ohľadu na akékoľvek iné správne alebo súdne konanie, ktoré je možné využiť ako právny prostriedok.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požadovať, aby sme akékoľvek údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo za účelom plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak by ste žiadali o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa to iba vtedy, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL a/alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad nákupných objednávok alebo otázok, ktoré nám zadávate ako prevádzkovateľovi webovej stránky, používa táto webová stránka šifrovací program SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte, ak skontrolujete, či sa adresný riadok prehliadača zmenil z „http://“ na „https://“, a tiež podľa zobrazenia ikony zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám odošlete, nemôžu prečítať tretie strany.

Informácie o údajoch, ich oprava a vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kedykoľvek požadovať informácie o vašich archivovaných osobných údajoch, ich zdroji a príjemcoch, ako aj o účele spracovania vašich údajov. Môžete tiež mať právo požadovať, aby boli vaše údaje opravené alebo vymazané. Ak máte otázky k tejto téme alebo akékoľvek iné otázky týkajúce sa osobných údajov, kedykoľvek sa na nás obráťte.

Právo požadovať obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať uloženie obmedzení, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov. Ak to chcete urobiť, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť. Právo požadovať obmedzenie spracovania platí v nasledujúcich prípadoch:

  • V prípade, že by ste spochybnili správnosť vašich údajov, ktoré archivujeme, budeme zvyčajne potrebovať určitý čas na overenie tohto tvrdenia. Počas prebiehajúceho skúmania máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.
  • Ak spracovávanie vašich osobných údajov prebiehalo/prebieha nezákonným, máte možnosť požadovať obmedzenie spracovávania vašich údajov namiesto toho, aby ste požadovali vymazanie týchto údajov.
  • Ak vaše osobné údaje už nepotrebujeme a potrebujete ich na vznesenie, obranu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov namiesto ich vymazania.
  • Ak ste vzniesli námietku podľa čl. 21(1) GDPR, vaše práva a naše práva budú musieť byť vzájomne porovnané. Ak nebude určené, koho záujmy prevažujú, máte právo požadovať obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov. Ak ste obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov, tieto údaje – s výnimkou ich archivácie – môžeme spracovávať len na základe vášho súhlasu alebo na vznesenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv iných fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu uvedených Európskou úniou alebo členským štátom EÚ.

4. Zaznamenávanie údajov na tejto webovej stránke

Súbory cookie

Naše webové stránky používajú to, čomu sa v tomto odvetví hovorí „súbory cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nespôsobujú žiadne poškodenie vášho zariadenia. Ukladajú sa buď dočasne počas trvania relácie (súbory cookie relácie), alebo sa trvalo archivujú vo vašom zariadení (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sa automaticky vymažú po ukončení návštevy. Trvalé súbory cookie zostávajú archivované vo vašom zariadení, kým ich aktívne nevymažete, alebo kým ich automaticky nevymaže váš webový prehliadač.

V niektorých prípadoch je možné, že sa vo vašom zariadení uložia súbory cookie tretích strán, keď vstúpite na našu stránku (súbory cookie tretích strán). Tieto súbory cookie umožňujú vám alebo nám využívať niektoré služby ponúkané treťou stranou (napr. súbory cookie na spracovanie platobných služieb).

Súbory cookie majú rôzne funkcie. Mnohé súbory cookie sú technicky nevyhnutné, pretože niektoré funkcie webovej stránky by bez súborov cookie nefungovali (napr. funkcia nákupného košíka alebo zobrazovanie videí). Účelom iných súborov cookie môže byť analýza správania používateľov alebo zobrazovanie reklamných správ.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie transakcií elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete využívať (napr. pre funkciu nákupného košíka) alebo tie, ktoré sú potrebné na optimalizáciu (vyžadované súbory cookie) webovej stránky (napr. súbory cookie, ktoré poskytujú merateľné informácie o návštevnosti webovej stránky), budú uložené na základe čl. 6(1)(f) GDPR, pokiaľ nie je uvedený iný právny základ. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní požadovaných súborov cookie na zabezpečenie technicky bezchybného a optimalizovaného poskytovania služieb prevádzkovateľa. Ak bol vyžiadaný váš súhlas s ukladaním súborov cookie a podobných technológií rozpoznávania, spracovávanie prebieha výlučne na základe získaného súhlasu (čl. 6(1)(a) GDPR a § 25 (1) TTDSG); tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Máte možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby ste boli informovaní o každom umiestnení súborov cookie, a povoliť akceptovanie súborov cookie len v špecifických prípadoch. Môžete tiež vylúčiť prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo vo všeobecnosti, alebo aktivovať funkciu odstraňovania na automatické vymazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú súbory cookie deaktivované, funkcie tejto webovej stránky môžu byť obmedzené.

V prípade, že sa použijú súbory cookie tretích strán alebo ak sa súbory cookie používajú na analytické účely, upozorníme vás na to osobitne v súvislosti s týmito Zásadami ochrany údajov a v prípade potreby vás požiadame o súhlas. Protokolové súbory servera Poskytovateľ tejto webovej stránky a jej stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných protokolových súboroch servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky oznamuje. Sú v nich tieto informácie:

  • Typ a verzia používaného prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • Adresa URL sprostredkovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas dopytu servera
  • IP adresa

Tieto údaje sa nezlučujú s inými zdrojmi údajov. Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe čl. 6(1)(f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na technicky bezchybnom zobrazení a optimalizácii webovej stránky prevádzkovateľa. Na tento účel sa musia zaznamenávať protokolové súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám odošlete požiadavky prostredníctvom nášho kontaktného formulára, informácie uvedené v kontaktnom formulári, ako aj všetky kontaktné údaje v ňom uvedené uložíme, aby sme mohli spracovať vašu požiadavku a pre prípad, že by sme mali ďalšie otázky. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez vášho súhlasu.

Spracovanie týchto údajov je založené na čl. 6(1)(b) GDPR, ak vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo ak je potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na efektívnom spracovaní nám adresovaných požiadaviek (čl. 6(1)(f) GDPR) alebo na vašom súhlase (čl. 6(1)(a) GDPR), ak bol vyžiadaný; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Informácie, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás dovtedy, kým nás nepožiadate o vymazanie údajov, neodvoláte svoj súhlas s archiváciou údajov alebo ak už nebude existovať účel, na ktorý sa informácie archivujú (napr. keď uzavrieme našu odpoveď na vašu požiadavku). Tým nie sú dotknuté žiadne povinné právne ustanovenia, najmä obdobia uchovávania.

Požiadavka prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu

Ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu, vaša požiadavka vrátane všetkých z toho vyplývajúcich osobných údajov (meno, požiadavka) bude u nás uložená a spracovaná za účelom vybavenia vašej požiadavky. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposielame ďalej.

Tieto údaje sa spracovávajú na základe čl. 6(1)(b) GDPR, ak vaša požiadavka súvisí s plnením zmluvy alebo je spracovanie potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení. Vo všetkých ostatných prípadoch sú údaje spracovávané na základe nášho oprávneného záujmu o efektívne vybavovanie nám predložených požiadaviek (čl. 6(1)(f) GDPR) alebo na základe vášho súhlasu (čl. 6(1)(a) GDPR), ak bol získaný; súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Údaje, ktoré nám odošlete prostredníctvom kontaktných žiadostí, zostávajú u nás dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s uložením alebo kým pominie účel uloženia údajov (napr. po vybavení vašej požiadavky). Povinné zákonné ustanovenia – najmä zákonné lehoty uchovávania – zostávajú nedotknuté.

5. Poskytovatelia elektronického obchodu a platobných služieb

Spracovanie zákazníckych a zmluvných údajov

Zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje o zákazníkoch a údaje o zmluvách na ustanovenie, úpravu obsahu a úpravu našich zmluvných vzťahov. Údaje s osobnými referenciami na používanie tejto webovej stránky (údaje o používaní) budú zhromažďované, spracovávané a používané iba vtedy, ak to bude nevyhnutné na to, aby používateľ mohol využívať naše služby alebo ak to bude potrebné na účely fakturácie. Právnym základom týchto procesov je čl. 6(1)(b) GDPR.

Zhromaždené údaje o zákazníkoch budú vymazané po vybavení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu a po uplynutí akýchkoľvek existujúcich zákonných lehôt archivácie. Tým nie sú dotknuté žiadne zákonné lehoty archivácie.

Prenos údajov pri uzatváraní zmlúv pre internetové obchody, maloobchodníkov a zásielku tovaru

Vždy, keď si u nás objednáte tovar, budeme zdieľať vaše osobné údaje s prepravnou spoločnosťou poverenou doručením, ako aj platobnou službou poverenou spracovaním platobných transakcií. Zdieľané budú iba údaje, ktoré títo príslušní poskytovatelia služieb požadujú na splnenie svojich záväzkov. Právnym základom tohto zdieľania je čl. 6 (1)(b) GDPR, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na plnenie zmluvných alebo predzmluvných záväzkov. Ak nám udelíte príslušný súhlas podľa čl. 6 (1)(a) GDPR, vašu e-mailovú adresu budeme zdieľať s prepravnou spoločnosťou poverenou doručením, aby vás táto spoločnosť mohla informovať o stave doručenia vašej objednávky prostredníctvom e-mailu. Máte možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

Kontroly bonity

Kontroly bonity môžeme vykonať v prípade, že sa nákupy uskutočnia na účet alebo na základe iných platobných podmienok, ktoré od nás vyžadujú poskytnutie úveru (pripísanie na účet). Na tento účel prenášame údaje, ktoré ste zadali (napr. meno, adresa, vek alebo bankové údaje) agentúre poskytujúcej informácie o úvere. Na základe týchto údajov sa určí pravdepodobnosť nezaplatenia. Ak je pravdepodobnosť nezaplatenia príliš vysoká, môžeme odmietnuť príslušný platobný termín.

Kontrola bonity sa vykonáva na základe zmluvného plnenia (čl. 6(1)(b) GDPR) a na to, aby sa predišlo nezaplateniu (oprávnený záujem podľa čl. 6(1)(f) GDPR). Ak bol získaný súhlas, kontrola bonity sa vykoná na základe tohto súhlasu (čl. 6(1)(a) GDPR); súhlas je možné kedykoľvek odvolať.